?

Log in

No account? Create an account
Петренчук Максим - православный человек и истинный патриот России
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

[ 2004 ][ 2003 ]

2003...

December, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
6
4
1
5
 
6
3
7
1
8
3
9
 
10
3
11
 
12
3
13
1
14
3
15
1
16
 
17
1
18
 
19
 
20
2
21
1
22
 
23
1
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

November, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
1
2
 
3
2
4
1
5
5
6
1
7
 
8
5
9
2
10
 
11
3
12
2
13
 
14
4
15
2
16
4
17
4
18
3
19
1
20
 
21
 
22
5
23
2
24
9
25
1
26
2
27
2
28
1
29
 
30
 
 
View Subjects

October, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
11
2
7
3
4
4
2
5
2
6
 
7
6
8
1
9
 
10
2
11
4
12
8
13
4
14
7
15
3
16
3
17
1
18
2
19
3
20
 
21
4
22
4
23
3
24
 
25
5
26
3
27
 
28
2
29
2
30
 
31
 
 
View Subjects

September, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
6
3
2
4
3
5
6
6
2
7
6
8
3
9
9
10
1
11
8
12
7
13
3
14
2
15
2
16
8
17
 
18
3
19
2
20
3
21
5
22
 
23
1
24
11
25
6
26
6
27
2
28
7
29
8
30
9
 
View Subjects

August, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
4
2
 
3
2
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
3
21
5
22
3
23
9
24
7
25
4
26
1
27
10
28
4
29
4
30
4
31
12
 
View Subjects

July, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
 
3
 
4
 
5
 
6
2
7
3
8
4
9
5
10
10
11
7
12
7
13
4
14
6
15
8
16
11
17
9
18
1
19
1
20
1
21
4
22
3
23
4
24
1
25
3
26
2
27
3
28
4
29
1
30
1
31
 
 
View Subjects

June, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
3
2
 
3
3
4
1
5
1
6
 
7
9
8
3
9
 
10
 
11
 
12
5
13
6
14
10
15
7
16
2
17
3
18
3
19
4
20
4
21
11
22
1
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
1
29
2
30
4
 
View Subjects

May, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
5
25
3
26
6
27
 
28
3
29
 
30
3
31
3
View Subjects

April, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
2
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
View Subjects

March, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
3
11
4
12
1
13
 
14
2
15
 
16
 
17
 
18
1
19
3
20
 
21
 
22
 
23
2
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
1
30
 
31
 
 
View Subjects

February, 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
1
22
2
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
2
 
View Subjects

 

About LiveJournal.com